Priešmokyklinis ugdymas

Kiekvienas vaikas – unikali asmenybė.

Priešmokyklinėje grupėje mokosi vaikai nuo 5 iki 7 metų.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Organizuojant ugdymą siekiama atliepti 5-7 m. vaikų poreikius, puoselėti gerovę, savitus gebėjimus ir galimybes. Didelis dėmesys skiriamas ne tik ugdymui, bet ir vaikų ugdymuisi, žaidybinei, patyriminei veiklai. Sudaromos galimybės patirti atradimo džiaugsmą, patenkinti smalsumą, tyrinėti supantį pasaulį – taip sudaromos sąlygos ugdytis programoje numatytoms kompetencijoms.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas: atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės augimo ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai ir saugiai pereiti iš priešmokyklinio ugdymo į pradinį ugdymą.

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai:

 • Atpažinti kiekvieno vaiko individualumą ir jo aplinkos unikalumą.
 • Taikyti vaiko ir mokytojo santykių grįstus ugdymo metodus.
 • Organizuoti ugdomąją veiklą, derinant mokytojo inicijuotą ir vaikų spontanišką veiklą.
 • Sukurti vaiko poreikius atitinkančią aplinką.
 • Skirtingais būdais stebėti, fiksuoti ir pagal tai organizuoti ugdymo ir ugdymosi procesą, skatinant pasiekti individualią pažangą.
 • Skatinti bendruomeniškumo jausmą, aktyviai dalyvaujant mokyklos bendruomenės gyvenime.

Vaikai ugdomi plėtojant šias kompetencijas:

 • komunikavimo kompetencija – klausyti ir stebėti, surasti ir suprasti informaciją, ieškoti verbalinių ir neverbalinių bendravimo būdų, išreiškiant save ir bendraujant su kitais;
 • kultūrinė kompetencija – išbandyti kūrėjo, atlikėjo, stebėtojo ir vartotojo vaidmenis, tyrinėti paveldą, palyginti, pastebėti vienodumą ir skirtumus;
 • kūrybiškumo kompetencija ugdytis kūrybinį mąstymą, klausinėti, kurti, interpretuoti, plėtoti savo patyrimą, mąstymą ir atradimus;
 • pažinimo kompetencija – stebėti, tyrinėti artimiausią aplinką, skirti, lyginti, grupuoti, analizuoti gamtamokslinio ugdymo, įvairių sričių daiktus ir reiškinius pagal jiems būdingus požymius; atpažinti spausdintines (didžiąsias) raides, skaityti ir rašyti nesudėtingus pavienius žodžius; pažinti save ir kitus, pasakoti apie sveikatą, saugumą, judėjimo svarbą;
 • pilietiškumo kompetencija – skirti pilietišką ir nepilietišką, tinkamą ir netinkamą elgesį, žinoti svarbiausias taisykles ir susitarimus bei jų laikytis, dalyvauti renginiuose, suprasti jų prasmę ir reikšmę, atpažinti valstybės simbolius;
 • skaitmeninė kompetencija – mokytis atsakingai, saugiai ir etiškai naudotis įvairiais skaitmeniniais įrenginiais, susipažinti su skaitmeniniu turiniu, ieškoti informacijos, kurti trumpus nesudėtingus pristatymus;
 • socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija – plėtoti savimonės gebėjimus, nusakyti, ką daryti patinka, valdyti savo emocijas, kurti draugiškus santykius su grupės draugais ir ugdytojais, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, pasitikėti savo jėgomis.

Ugdymo pradžioje – rugsėjo-spalio mėnesiais – vaikai grupėje apsipranta, susipažįsta su aplinka, pedagogais, naujais draugais, atranda mėgstamas veiklas, labiausiai patinkančias erdves. Vėliau, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius, vaikai ugdomi individualiai, grupelėmis pritaikant užduotis. Vaiko pažanga stebima ir nuolat aptariama individualiai su tėvais (globėjais), pasiekimų vertinimas atliekamas du kartus per metus – rudenį ir pavasarį.

Mūsų sėkmės formulė:

 • šiuolaikiški ir profesionalūs pedagogai;
 • nuolatinis vaiko asmenybės augimas;
 • stipri bendruomenė;
 • saugi ir šilta aplinka.

Grupės darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 iki 12.30 val. Pasibaigus ugdomajai veiklai, veikia popamokinės veiklos centras (iki 17.30 val.).

Priešmokyklinio ugdymo grupės dienotvarkė:

8.00 – 8.30Saviruoša
8.30 – 9.00Rytinis pasisveikinimas
9.00 – 9.25Pertrauka. Laisvieji žaidimai
9.25 – 9.55Ugdomoji veikla
9.55 – 10.45Ugdomoji veikla lauke (atsižvelgiant į oro sąlygas)
10.45 – 11.15Pietūs
11.15 – 11.40Pertrauka. Laisvieji žaidimai
11.40 – 12.10Ugdomoji veikla
12.10 – 12.25Savitvarka

Priešmokyklinės grupės bendruomenė nuolatos dalyvauja:   

 • tarptautinėje programoje „Zipio draugai“;
 • tarptautinės organizacijos eTwinning renginiuose ir programose;
 • nacionalinio Kauno dramos teatro projekte „Teatro kubas“;
 • sveikos gyvensenos programoje „Sveikatiada“;
 • RIUKKPA ir LIPUMA bendruomenių organizuojamose veiklose;
 • miesto institucijų organizuojamose edukacinėse programose, konkursuose, renginiuose;
 • miesto, mikrorajono, mokyklos bendruomenės renginiuose.

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją