Priėmimo tvarka

Priėmimo sąlygos 2017-2018 m. m.

   Mokiniai priimami į Jurgio Dobkevičiaus progimnazija vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-671 „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“. Priimami asmenys, norintys mokytis pagal  pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytoje mokyklos aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymo padavimo datą. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu mokytis ne pagal gyvenamąją vietą mokykloje priimama, jei mokykloje yra laisvų vietų. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus.

Į progimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal šias programas:

  • priešmokyklinio ugdymo programa (PUG),
  • pradinio (1-4 klasėms),
  • pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasėms).

Numatomas klasių skaičius 2017-2018 mokslo metams ir laisvos vietos:

Klasė Priešmokyklinio ugdymo grupė 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 1 4 3 2 2 3 2 1 2
Laisvų vietų skaičius 4 6 6 4 4 8 7 1 13

Į Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnaziją 1 ir 8 klases prašymai priimami iki rugsėjo 1 d.
Priėmimo laikas: 8.00 – 16.00 val. Dokumentus priima mokyklos raštinės vedėja.

 

Klasių sudarymas

   Komplektuojant klases, laikomasi moksleivio krepšelio metodikoje nurodyto mokinių skaičiaus klasėje. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu. Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių skaičių, dorinio ugdymo pasirinkimą, antrąją užsienio kalbą.

    Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio, pagrindinio  ugdymo programas, mokyklos direktorei L. Viršilienei pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą mokytis mokyklos direktoriaus vardu iki rugsėjo 1 d. Nuo rugpjūčio 1d. iki mokslo metų pabaigos priimama tik į laisvas vietas). Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą( prašymo forma [.pdf] ),
  • vaiko gimimo liudijimas arba pasas (kopija),
  • vaiko gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma (originalas),
  • vaiko sveikatos pažymėjimas — forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027 (originalas),
  • foto nuotraukas 2,5 cm X 3 cm (iki rugsėjo 1 d .)
  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal šias programas, — mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Sutartys

   Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi. Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (arba mokinio) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio  ugdymo programą. Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.
Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.
Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamos priežasties) nutraukti sutartį, kol mokinys nebaigs pagrindinio ugdymo programos. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) privalo pranešti kitai sutarties pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.
Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – LR įstatymų nustatyta tvarka.
Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Tėvų apeliavimo teisės

   Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę kreiptis žodžiu, raštu į mokyklos administraciją, klasių auklėtojus, specialiojo ugdymo bei socialinę pedagogę, psichologę dėl, jų manymu, netinkamų vaikui ugdyti sąlygų sudarymo bei neužtikrinančio kokybiško jo ugdymo. Problema sprendžiama, dalyvaujant visoms suinteresuotoms pusėms. Mokykla, atsižvelgdama į vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, pagal savo galimybes priima sprendimą ir juos įgyvendina.

Vietų skaičius Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015–2016 mokslo metais. [.pdf]

Gatvės priskirtos mokyklai:

Alovės g. Gintariškių g. Liudvinavo g. Sasnavos g. Vinčų g.
Amerikos Lietuvių g. Girkalnio g. Maisto g. Senosios obels g. Vyštyčio g.
Antakalnio g. Gižų g. Marvelės Sietyno g. Vyčo g.
Antanavos g. J.Damijonaičio g. H. ir O.Minkovskių g. Sintautų g. Yliškių g.
Armoniškių g. J.Dobkevičiaus g. Marvos skg. Skriaudžių g. Zapyškio g.
Aukštoji g. J.Kumpio g. Meteorų g. Skudučių g. Žemdirbių g.
Bartelių g. Julijanavos g. Moliūgų g. Sparnų g. Žvaigždžių g.
Bublių g. Juodelynės g. Naujadvario g. Stangviliškių g. Žvejų g.
Darželio g. Kalvarijos g. P.Gudyno g. Svirbygalos g.
Daugėliškių g. Kazliškių g. Palaukės takas Šaltinių g.
Dobilų g. Kazlų g. Paupelio g. Švendrų takas
Drebulių g. Kidulių g. Planetų g. Trakiškių g.
Dvarų skg. Kometų g. Plokščių g. Universiteto g.
Erdvės g. Kreivoji g. Prienų g. V.Čepinskio g.
Europos prospektas-Bakanausko Krosnos g. Ropių takas V.Riaubos g.
Ežerėlio g. Krūmų g. Rudaminos g. Valakų g.
F.Vaitkaus g. Kybartų g. Rugių g. Vandens lelijų takas
Garliavos takas Laiptų g. S.Dariaus ir S.Girėno g. Veiverių g.
A.Gustaičio g. Lakūnų pl. S.Hariso g. Vidukalnio g.
Gelgaudiškio g. Liepų g. Santarvės g. Vilkaviškio g.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-02