Specialioji pedagogė

Asta Vaicekauskienė

El. paštas: asta.vaicekauskiene@dobkevicius.lt

Mokyklos 330 kabinetas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kontaktinės valandos

7.30-9.00

10.30-11.30

8.50-9.50

 

7.30-11.00

14.30-15.30

8.50-9.50 7.30-10.00

Nekontaktinės valandos

 

7.30-8.00

 

 

_

 

 

 

7.30-8.00

14.30-15.30

 

 

_

 

7.30- 8.00

 

Tikslas – didinti specialiojo ugdymo(si) veiksmingumą siekiant asmeninės kiekvieno vaiko pažangos, sudarant sąlygas sėkmingai integracijai į mokyklos bendruomenę bei užtikrinant pilnavertį vaiko poreikių tenkinimą ugdymo procese.
Uždaviniai:
1. Laiku pastebėti ir analizuoti mokinių ugdymo(si) sunkumus.
2. Teikti SUP turintiems mokiniams diagnostinę, korekcinę, o jų tėvams bei mokytojams metodinę specialiąją pedagoginę pagalbą.
3. Padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.
4. Bendradarbiaujant su pedagogais, vaikų artimaisiais, kitomis institucijomis, padėti pažinti ir tobulinti mokinių gebėjimus, sudaryti sąlygas juos puoselėti.

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

  • Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą bei nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, specialiuosius ugdymosi poreikius.
  • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Padėti laiduoti palankias sąlygas SUP turintiems mokiniams integruotai ugdytis bendrojo ugdymo įstaigoje, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.
  • Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas.
  • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais.
  • Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, specialiosios pagalbos teikimo grupės pirmininkė.
  • Šviesti mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-14