Logopedas

Asta Vaicekauskienė

El. paštas: asta.vaicekauskiene@dobkevicius.lt

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis  Ketvirtadienis  Penktadienis
Kontaktinės valandos

7.30-9.00

10.30-11.30

8.50-9.50

 

7.30-11.00

14.30-15.30

8.50-9.50 7.30-10.00

Nekontaktinės valandos

 

7.30-8.00

 

 

_

 

 

 

7.30-8.00

14.30-15.30

 

 

_

 

7.30- 8.00

Uždaviniai:

 1. Tirti, įvertinti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
  2. Bendradarbiauti su pedagogais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokinių tėvais (globėjais).
  3. Analizuoti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo efektyvumą.
  4. Sudaryti tinkamą ugdymo(si) aplinką.

Logopedo veiklos kryptys:

 • Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
  Siūlyti skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
 • Bendradarbiaujant su mokytojais, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais mokinių tėvais (globėjais), mokyklą aptarnaujančiais Švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numatyti pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taikyti.
 • Sudaryti individualias, pogrupines, grupines mokinių kalbos ugdymo programas, jas taikyti, rengti savo veiklos ataskaitą.
 • Šalinti mokinių kalbėjimo ir kalbos, komunikacijos sutrikimus.
 • Rengti ir naudoti logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbėjimo ir kalbos bei komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Supažindinti tėvus su mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku bei informuoti apie pasiektus rezultatus.
 • Konsultuoti mokytojus bei kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviesti mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais, formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-14