Visos dienos mokykla

Visos dienos mokyklos (toliau – VDM) tikslas – teikti pagalbą šeimai ir sudaryti palankias sąlygas 0-1 klasių mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio bei pradinio ugdymo programas, išplėsti ugdymosi turinį, organizuoti papildomas veiklas, siekiant saugaus ir prasmingo užimtumo po pamokų.

VDM uždaviniai:

  1. Užtikrinti VDM grupės mokinių užimtumą pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą veiklos planą ir dienotvarkę.
  2. Įgyvendinant dienotvarkę užtikrinti pamokų ruošos, neformaliojo švietimo, sveikatą stiprinančių veiklų dermę.
  3. Sudaryti galimybę VDM grupės mokiniams pagal poreikį gauti maitinimo paslaugas. VDM grupės mokinių maitinimą šios grupės veiklos metu apmoka tėvai (globėjai, rūpintojai) pagal mokykloje nustatytus maitinimo įkainius.
  4. Teikti informaciją mokinių tėvams apie vaikų dalyvavimą VDM grupės veiklose.
  5. Vykdyti VDM grupės lankomumo ir veiklų turinio apskaitą.
TikslasVeiklos pavadinimasLaikasPastabos

Organizacinė veikla

Tėvų prašymų nagrinėjimas.
Tėvų lūkesčių analizė.
Vaikų pomėgių analizė.
Susitarimų, dienotvarkės, maitinimo aptarimas.
Finansavimo šaltinių paieška
Socialinių partnerių pritraukimas.
Tėvų įtraukims į VDM veiklas.
Aplinkų pritaikymo ir edukacinių priemonių poreikio aptarimas.
Rugsėjo mėn.
Pagalba mokiniamsPamokų ruoša.
Konsultacijos.
Skaitymo lavinimo pratybos.
Pagalba mokinys-mokiniui.
Mokinių savanorių pagalba.
KasdienMokytojo padėjėjo ir pagalbos mokiniui pecialistų pagalba.
Ugdomieji užsiėmimai

Mokinių saviraiškos ugdymas per neformaliojo švietimo būrelius, meninę veiklą, filmų stebėjimą ir aptarimą, stalo žaidimus, gamtos laboratorijas, kūrybines dirbtuves ir kt. veiklas.
Prevencinių programų įgyvendinimas ir draugiškumą ugdantys užsiėmimai.
Dalyvavimas parodose, konkursuose.

NuolatNŠ būrelių vadovų, socialinių partnerių, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių ir tėvų įtraukimas.
Sveikatinimo užsiėmimaiŽaidimai, veiklos lauke, sporto aikštyne, mažojoje sporto salėje.
Pasivaikščiojimai mokyklos teritorijoje ir už jos ribų.
KasdienNŠ būrelių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių ir tėvų įtraukimas.
Kultūrinės pažintinės ekskursijos, išvykosPagal VDM finansavimo galimybes.Pagal galimybesKultūros pasas, tėvų lėšos
VDM veiklos apibendrinimasTėvų apklausos oganizavimas.
VDM įgyvendinimo rezultatų įsivertinimas ir aptarimas.
Birželis

Organizuojant VDM grupės darbą derinamos formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos, užtikrinama neformaliojo ugdymo veiklų įvairovė.

Ugdymas VDM grupėje trunka 4 valandas per dieną.

Dienotvarkė

LaikasVeikla
13.30 – 14.15Poilsio laikas lauke ir neformalaus ugdymo būrelių lankymas (esant nepalankioms oro sąlygoms – stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas ir kt.).
14.15 – 14.45Pavakariai
14.45 – 15.45Užduočių valandėlė (nebaigtų užduočių atlikimas, konsultacijos, skaitymo lavinimo pratybos).
15.45 – 16.45

Veikla ugdomuosiuose centruose:

  • Gamtos erdvė – stebėjimai, tyrimai ir kt.
  • Skaitymo erdvė – raidžių pažinimas, skaitymas.
  • Kūrybinės dirbtuvės – piešimas, lipdymas, lankstymas ir kt.
  • Žaidimų erdvė – dėlionės, stalo žaidimai, vaidybiniai žaidimai ir kt.
16.45 – 17.30Sveikos gyvensenos ugdymas (žaidimai lauke, sportiniai žaidimai mažojoje sporto salėje, pasivaikščiojimas gamtoje).

Užimtumas VDM grupėje yra nemokamas, tačiau priemonėmis, reikalingomis VDM grupės veiklai organizuoti (popierius, spalvotas popierius, stalo žaidimai ir kt.)  pagal galimybes aprūpina mokinių tėvai.

VDM grupę gali lankyti 24 mokiniai. Mokinys į VDM grupę priimamas ir išbraukiamas mokinio tėvams pateikus prašymą raštu mokyklai. Mokinio priėmimas į VDM grupę įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. Esant didesniam prašymų skaičiui negu yra vietų VDM grupėje, priimamų į VDM grupę mokinių eilė sudaroma pagal mokyklai pateiktų tėvų rašytinius prašymus ir atsižvelgiant į mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pradinių klasių mokytojo, socialinio pedagogo, spec. pedagogo rekomendacijas.

© Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją